Toàn huyện có 44 trường trực thuộc PGD, trong đó:

+ 15 trường MN-MG

+ 19 trường Tiểu học

+ 10 trường THCS