Thứ tư, 16/10/2019 - 09:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHƯỚC LONG
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
13. Thủ tục: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TTHC Đã có hiệu lực
11. Thủ tục: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TTHC Đã có hiệu lực
10. Thủ tục: Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Cơ quan thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TTHC Đã có hiệu lực
9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

TTHC Đã có hiệu lực
8. Thủ tục: Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo

TTHC Đã có hiệu lực
7. Thủ tục: Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

TTHC Đã có hiệu lực
6.Thủ tục: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

TTHC Đã có hiệu lực
5. Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TTHC Đã có hiệu lực
4.Thủ tục: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

TTHC Đã có hiệu lực
3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

TTHC Đã có hiệu lực
2.Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo

TTHC Đã có hiệu lực
1.Thủ tục: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TTHC Đã có hiệu lực