Thứ sáu, 30/07/2021 - 08:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHƯỚC LONG
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 26 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
26. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhản dân cẩp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
25. Sáp nhập, chia tách nhà trưòng, nhà trẻ tư thục
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
24. Cho phép hoạt động giáo duc nhà trưòng, nhà trẻ tư thục
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trường phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
TTHC Đã có hiệu lực
23. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
22. Thủ tục: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lâp
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhận dân cấp huyện.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
21. Giải thể tường trung học cơ sở
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dẫn cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện
TTHC Đã có hiệu lực
20. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Trường hợp sáp nhập giừa các trường không do cùng một cấp có thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm quyển cao hơn quyết định; trường hợp cấp có thẩm quyền thành lập ngang nhau thi cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thỏa thuận quyết định.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện
TTHC Đã có hiệu lực
19. Thành lập, cho pbép thành lập trường trung học cơ sở
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện
TTHC Đã có hiệu lực
18. Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
 • Cơ quan, người có thẩm quyển quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dán cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
17. Giải thể trường tiểu học
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực
15. Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo.
TTHC Đã có hiệu lực
16.Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
 • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủy ban nhân dân cấp huyện.
TTHC Đã có hiệu lực